Asclepias tuberosa Red King®

Inleiding
De belangstelling voor het gewas Asclepias is al jarenlang aanwezig. Door de introductie van nieuwe kleuren in het ras en door verhoging van de houdbaarheid groeit de belangstelling voor dit product in de markt. Green Works introduceert Asclepias tuberosa Red King®, dit ras onderscheid zich door:

 • Hoge productie
 • Lange bloemstelen
 • Goede kwaliteit gedurende de hele teelt
 • Grote sierwaarde in de handels- en consumentenfase
 • Goede houdbaarheid van blad en bloem
 • 3 oogsten per jaar (afhankelijk van klimaat)
 • Lage arbeidsbehoefte

Na een aantal jaren beproeven en uitgebreide testen onder praktijkomstandigheden waarbij ook de handelswaarde van het eindproduct onderdeel van de beoordeling vormt, introduceert Green Works Asclepias tuberosa Red King® in de markt.

Naast de teeltoptimalisatie wordt door Green Works veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het uitgangsmateriaal. De Asclepias tuberosa Red King® wordt via weefselkweek vermeerderd. Dit garandeert gezonde partijen. Specifieke teeltmaatregelen tijdens de opkweek van planten garanderen een vlotte ongestoorde weggroei in de kas.

In de voor u liggende teeltbeschrijving geven we meer specifieke informatie die men nodig heeft voor de meest optimale teelt van de cultivar Asclepias tuberosa Red King®. De adviezen zijn gebaseerd op teeltervaringen, dan wel elders opgedane ervaringen. De gegeven adviezen zijn indicatief en bij toepassing dient rekening gehouden te worden met de specifieke teeltomstandigheden op de plaats van uitplanten.

Teeltmaatregelen

De bodem
Voor een ongestoorde groei van Asclepias is het noodzakelijk dat de grond goed luchtig is en een goede
stabiele structuur heeft. Bij een volle grond teelt is een teeltlaag van minimaal 25 cm noodzakelijk,
eveneens is een goede drainage van belang. De grond mag niet te lang nat blijven omdat anders de
wortels gaan rotten. Bij voorkeur is de teeltlaag geen kleigrond maar veen, zavel of zandgrond. In
gevallen waarin de kwaliteit van de grond te wensen overlaat wordt gebruik gemaakt van teelt op
verhoogde of in uitgegraven bedden met een voor Asclepias geschikt substraat.

Bemesting
Vollegrondteelt
Voor aanvang van de teelt is het verstandig eerst een grond monster te nemen en om de grond goed
door te spoelen om kunstmest restanten te verwijderen. Voor het uitplanten is het gebruikelijk de grond
voldoende te bewateren. Indien nodig bijmesten met een standaard voorraadbemesting.
Streefcijfers voor bemestingtoestand zijn per grondsoort verschillend en om deze reden niet opgenomen
in teeltbeschrijving.

Het planten
Asclepias tuberosa Red King® planten worden in gaas geplant, dit vindt plaats als het gaas al op de
bedden is gelegd. Hierbij volstaat 1 laag per bed. De cultivar geeft rechte dikke stelen waardoor dit
voldoende is. De plantdikte is bij voorkeur 10-12 planten per meter bed.

Planttijden
Bij voorkeur wordt de Asclepias tuberosa Red King® begin maart geplant in Nederland. De bloei zal 13-
16 weken na het planten beginnen, afhankelijk van de planttijd en de daarbij voorkomende
klimaatomstandigheden. De keuze voor de meest geschikte planttijd zal o.a. gemaakt worden op basis
van temperatuur en de situatie van het bedrijf waarin geplant zal worden.

Bloeitijden
Afhankelijk van de omstandigheden op de locatie waar de Asclepias geplant wordt, zijn er globaal drie
bloei pieken te onderscheiden:

 • een voorjaarspiek in mei
 • een zomerpiek in juli – augustus
 • een najaarspiek in september – oktober (afhankelijk van het klimaat)

In de wintermaanden zal er geen productie zijn als gevolg van de lage lichtintensiteit en lage
temperaturen.

Kasklimaat

Ruimtetemperatuur
Voor de cultivar is het belangrijk dat de etmaaltemperatuur boven de 10 graden Celsius blijft om schade
in de opstartfase en bloeitijd te voorkomen. In de winterperiode geeft het geen problemen als de planten
in lagere temperaturen staan.

Licht
Voor de Asclepias is licht een belangrijke groeifactor. Licht heeft op de Asclepias een zeer positief effect
op de kwaliteit van de bloemen en takken. Gedurende het seizoen moet er zo veel mogelijk licht bij het
gewas kunnen komen. Een kasconstructie die veel licht in de kas laat en een schoon glasdek zijn
daarom van belang. Het is echter wel een pre dat bij te hoge instraling er licht geschermd moet worden
door middel van een krijtscherm. Doe dit omdat in de zomer door de hoge instraling de temperatuur in
de kas hoog kan oplopen. Het gevolg kan zijn dat de knopaanleg negatief beïnvloed wordt, vandaar dat
de aanbeveling in een zonnige periode is het gewas te schermen. In het najaar kunnen als gevolg van
lichtgebrek bloemknoppen verdrogen en is het zaak dat de krijtscherm weer verwijderd wordt.

Belichting (dagverlenging)
Asclepias rassen zijn kwantitatief langedagplanten. Dit betekent dat naarmate de daglengte langer zal
worden, de aanleg van de knop sneller maar ook beter zal plaats vinden. Bij een daglengte van 12-13
uur vindt in tegenstelling tot 16-18 uur licht minder snel inductie van bloemknoppen plaats. Hoewel nog
niet alles over belichting even duidelijk is zijn er een aantal algemeen geldende regels:

 • Dagverlenging (16-18 uur) in het voor- en najaar bevordert de knopaanleg in de scheut. In Nederland wordt aangehouden voor belichting in het voorjaar 1 april tot 1 mei. In het najaar vanaf 1 augustus belichten tot einde van de oogst.
 • Dagverlenging geeft ook minder kans op knop misvorming.
 • Dagverlenging geschiedt door belichting met 18 tot 20 Watt lampen, 1 lamp per 10 vierkante meter is voldoende (1000 Meter = 100 lampen a 20 Watt per stuk)

Watergift
Het gewas Asclepias kan een flinke bladmassa ontwikkelen. Een dergelijk gewas vertoont dan ook een
forse verdamping. Over het algemeen reageert de Asclepias gunstig op een ruime watergift. Uniforme
regels voor bewatering zijn er niet. De juiste hoeveelheid is afhankelijk van de kas, temperatuur, stand
van het gewas, grondsoort en jaargetijde.

Het oogsten
Bij verkoop via de veiling oogst men de takken wanneer er 5-8 bloemetjes geopend zijn in een scherm.
Bij rechtstreekse verkoop oogst men wanneer de eerste bloemen open komen. De takken worden bij
voorkeur geknipt op 2 tot 5 cm boven de grond.
Na het oogsten worden de bloemen snel slap. Daarom mogen ze niet te lang in de kas blijven liggen.
Het beste is ze zo snel mogelijk op water te zetten. Om de houdbaarheid te verhogen worden de
bloemtakken voorbehandeld met STS (zilverthiosulfaat). De takken mogen hier niet te lang op gezet
worden anders ontstaat er schade aan de geoogste tak. Na het verwerken van de takken kunnen deze
op water met daarin een chloorpil geplaatst worden.

Ziekten en plagen

Bladluizen
Kenmerken: Luizen zijn vooral te vinden bij de bloemen maar ook op de jonge scheuten tussen het
gewas. Wanneer er een goede onkruidbestrijding toegepast zal worden, werkt dit preventief.

Spint
Symptomen: Kleine spinachtige beestjes zuigen aan de onderzijde van de bladeren. Aan de bovenzijde
ontstaan eerst grijze puntjes. Later worden de bladeren grijs tot bruin.
 

Trips
Symptomen: Het blad in de top wordt iets verfrommeld, de bloemen blijven zitten en komen soms niet
open. Als ze wel open komen zijn de bloemblaadjes aan de puntjes bruin. De schade kan het hele jaar
optreden, maar is in de nazomer het hevigst.

Californische Trips
Symptomen: De Californische trips onderscheidt zich op het oog niet van de gewone kas trips. Wel is de
levenswijze anders. De Californische trips is voornamelijk bloembewonend. Op het blad komen ze
zelden massaal voor. De zuigschade is naast op jonge en niet ontvouwde bladeren voornamelijk te zien
op de bloemen.

Botrytis (grauwe schimmel)
Symptomen: Op de bladeren en bloemknoppen ontstaan bruine vlekjes. In een ernstige vorm gaan de
plantdelen rotten en worden bedekt met een grijze schimmelpluis.

Pythium (Wortelrot)
Symptomen: De wortels en de wortelstok worden glazig en rotten in een later stadium weg. De centrale
cilinders van de wortels blijven intact en de schors is rot. Het gewas zal hierdoor verwelken.

Rhizoctonia (Voetrot)
Symptomen: De stengels rotten net boven de grond weg. De inrotting gaat naar het rhizoom verder.
Vooral bij gewassen in en na de rustperiode kan de aantasting voorkomen.

Tot slot
Wij hebben getracht richtlijnen te geven voor een succesvolle teelt van de Asclepias tuberosa Red
King®. Mochten er zich tijdens de teelt problemen voordoen, neemt u dan contact met ons op. Green
Works wenst u veel succes met de teelt van Asclepias tuberosa Red King®.
Deze teeltbeschrijving is bedoeld ter informatie. Green Works kan niet verantwoordelijk worden
gehouden voor fouten die voortkomen uit genoemde adviezen.

Indien u dat wenst hebben wij van alle soorten professionele fotografie beschikbaar.

Asclepias tuberosa Red King® is merkrechtelijk en / of kwekersrechtelijk beschermd, exclusief verhandeld via licentie door Green Works International BV. Niet geschikt voor consumptie.

Verkoop & Teeltbegeleiding

Heeft u vragen? Wilt u meer komen te weten over de Pioenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en we zullen u verder informeren.